Hайзууд:

Xолбоосууд:

avatar

11-р ангийнханд зориулав.

2012-5-13,10:58

Химийн урвал,харилцан үйлчилж буй бодисуудын өөрчлөлт

1. Химийн урвалын хурд, түүнд нөлөөлөх хүчин зүйлс, урвалын явагдах механизмыг судалдаг химийн салбарыг  ................. гэнэ.
              
а. химийн термодинамик
               б. термохими
              
в. химийн кинетик
              
г. Катализ                                                                                          /1 оноо/

2. Аль нь бодисын холимог биш вэ?

А. Хүнсний сод  б. бууц   в. Гууль   г. Цемент                         /1 оноо/

3. Химийн урвалын хурд ямар нэгжээр илэрхийлэгдэх вэ?
               а. моль л-1 c-1
               б. моль л с-1
              
в. моль2 c
              
г. тодорхой нэгжгүй                                                                        /1 оноо/

4. Дулааны илрэлийн өөрчлөлтгүй явагддаг физикийн үзэгдлийг нэрлэ.
                
а. Усанд давс уусах
                
б. Мөс хайлах
                
в. Иодыг хуурай нэр
                г. Гэрлийн интерференци           /1 оноо/

5. Доорхи өгүүлэмжүүдээс аль нь Вант-Гоффын дүрмийн агуулгыг зөв илэрхийлж байна вэ?
                
а. Бодисын концентрациас урвалын хурд шууд хамаарна
                
б. Урвалын хурд температураас шууд хамаарна
                
в. Урвалын температурыг 10С-ээр нэмэгдүүлэхэд урвалын                  /1 оноо/
                   
хурд 2-4 дахин ихэснэ
                 г. Урвалын температурыг 100С-ээр нэмэгдүүлэхэд урвалын хурд 2-4 дахин ихэснэ

6. Хэрэв температурын коэффициент нь 4 бол урвалын температурыг 40-800C хүртэл нэмэгдүүлэхэд урвал хэд дахин хурдсах вэ?
                
а.64               

                    б. 256
                 в. 132               
                 
г. 16                                                                                                   /1 оноо/

7. Ямар бодисуудыг катализатор гэх вэ?
                
а. Өндөр молекулт нэгдэл үүсгэдэг бодисууд
                
б. Урвалын хурдыг өөрчлөхөд урвалын эцэст хэвээр
                     
үлддэг бодисууд
                
в. Цацраг идэвхт туяа шингээдэг бодисууд
     
            г. Төмөр бетоны үйлдвэрлэлд ашигладаг бодисууд                                    /1 оноо/

8. Урвалын хурдыг удаашруулагчыг юу гэж нэрлэдэг вэ?
              
а. Ингибиторууд
              
б. Ферритууд
             
в. Гормонууд
             
г. Ферментүүд                                                                                               /1 оноо/

9. Химийн урвалын хурдыг сааруулдаг бодисыг юу гэж нэрлэдэг  вэ?
                
а. Катализатор
             
   б. Ингибитор
                 в. Катализаторын хор
                 г. Инкубатор                                                                                               /1 оноо/

10. Химийн урвалын дулааны илрэл гэж юу вэ?
         
а. Урвалын үед илрэх гэрлийн энергийн хэмжээ
          б. Урвалын үед ялгарсан буюу шингээгдсэн дулааны тоо хэмжээ
         
в. Химийн урвалын үед хийгдэх ажлын хэмжээ
         
г. Химийн урвалын үед үүсэх цахилгаан энергийн тоо хэмжээ                       /1 оноо/

11. Лабораторт химийн урвал, процессын дулааны илрэлийг тодорхойлоход ямар багаж хэрэглэдэг вэ?
                   
а. Спектрофотометр
                   
б. Калориметр
                   
в. Киппийн аппарат
                   
г. Колориметр                                                                 /1 оноо/

12. Хэрэв1 моль усны үүсэхийн дулаан -286 кдж/моль бол 36 г усыг задлахад хичнээн хэмжээний энерги зарцуулах вэ?
                  
а. 4,19 кдж
                  
б. 286 кдж
                   в. 572кдж
                   г. Усыг задлахад энерги шаардлагагүй                                 /2 оноо/

13. Стандарт нөхцөлд хүхрийн   хүчилтөрөгч дотор шатахад хүхэр (IV) –ийн оксидын үүсэхийн дулаан 297 кДж/моль. Хүхрийг хүчилтөрөгч дотор шатаахад (х.н)-д 4,48л хүхэр (IV) –ийн оксид үүсэхэд ялгарах дулаан:

а   297 кДж   б.  148,4 кДж     в. 74,25 кДж    г. 59,4 кДж                               /2 оноо/

14. Дараах томъёо бүхий бодисуудаас электролит биш бодисыг сонгоно уу.

а .C12H22O11  б. Na2СO3     в.НNO2     г. КOH               /1оноо/

 

15. Өгөгдсөн урвал, процессуудаас аль нь экзотермийнх байх вэ?
          
а.Мөс хайлах
          
б. Спирт уурших
           в. Концентрацитай хүхрийн хүчлийг усаар шингэлэх
           г. Дуу цахилгаантай бороотой үед агаарт азотын диоксид үүсэх       /1оноо/

16. Өгөгдсөн процессуудаас аль нь эндотерм урвалд хамаарах вэ?
          
а. Металл натрийн устай харилцан үйлчлэлцэх
          
б. Усанд идэмхий натрийн уусах
          
в. Агаарт фосфорыг шатаах
           г. Кальцийн карбонатыг задлах                    /1 оноо/

17. N2 + 3H2 = 2NH3    гэсэн урвалын тэнцвэрийн тогтмолыг олох тэгшитгэл :

          а                         б.       

         в.   г.                    /2 оноо/

18. Исэлдэн ангижрах урвал нь:

а . CaO + CO2 = CaCO3                               б. HCl + KOH = KCl + H2O

 в. Fe(OH)2 = FeO + H2O                            г. 4P +5O2 =2 P2O5   /2оноо/

19. Бүх хатуу бодисыг дотор нь ....... гэж хоёр хуваана.
           
а. хэврэг ба зөөлөн  
           
б. энгийн ба нийлмэл
            
в. аллотропи ба полиморф       
           
г. талст ба аморф                                                                                       /1 оноо/

20. Металлын холбоотой нь аль вэ?
           
а. Са
           
б. S
           
в. P    
           
г. бүгд                                 /1 оноо/


Сэтгэгдэл бичих
Сэтгэгдэл:

idiomatic-dormant